VIP BROTHER 2013

 • Анна Янова-Катур
  Анна Янова-Катур
 • Ангел Рашков
  Ангел Рашков
 • Ваня Червенкова
  Ваня Червенкова
 • Джаред Катур
  Джаред Катур
 • Еделвайс
  Еделвайс
 • Ивайло Станчев
  Ивайло Станчев
 • Ирина Флорин
  Ирина Флорин
 • Йоана
  Йоана
 • Лияна
  Лияна
 • Мариан Кюрпанов
  Мариан Кюрпанов
 • Мира Радева
  Мира Радева
 • Мишо Шамара
  Мишо Шамара
 • Павел Чернев
  Павел Чернев
 • Пламен Медаров
  Пламен Медаров
 • Станка Златева
  Станка Златева
 • Стойко Сакалиев
  Стойко Сакалиев
 • Тервел Пулев
  Тервел Пулев
 • Парис Хилтън
  Парис Хилтън
 • Златка Димитрова
  Златка Димитрова
 • Златка Райкова
  Златка Райкова
Понеделник-Събота от 20:00 по
Начало Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
WWW.VIPBROTHER.BG
И ИНТЕРАКТИВНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ “ВИП БРАДЪР”І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. /1/ Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на интерактивни приложение на телевизионното предаване “Вип Брадър” и уреждат отношенията, между всяко физическо лице, от една страна и от друга страна “И-кард” ООД, град София, което притежава правата за реализиране на същите.
/2/ Настоящите Общи условия регламентират и правата и задълженията на страните при ползване на информационните ресурси на уебсайта www.vipbrother.bg и достъпните чрез него други интерактивни приложения на телевизионното предаване “VIP Brother” (“Вип Брадър”), предоставяни като клиентски услуги.
Чл. 2. Навсякъде в Общите условия, дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение:
1. “Сайтът” е уеб сайта www.vipbrother.bg, даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация или ползват услуги чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани не само на сървъра, собственост на “И-кард” ООД, град София.
2. “Администраторът” е “И-кард” ООД, град София, който притежава правата за администриране на сайта www.vipbrother.bg.
3. “Потребител” e всяко физическо лице, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта www.vipbrother.bg. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Потребителят се ползва от всички права и изпълнява всички задължения, с изключение на тези предвидени за регистрираните потребители.
4. “Регистриран потребител” e всяко физическо лице, което ползва предоставяните на сайта информационни ресурси, услуги, както и клиентски услуги, след като е получило подтвърждение от Администратора, че попълнената от него регистрационна форма е приета и е получило индентификация чрез потребителско име и парола за достъп. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Регистрираният потребител се ползва от правата и изпълнява задълженията, предвидени и за лицата по т.3.
5. “Услуга” е предоставена на Сайта възможност потребителите да ползват безвъзмездно и многократно информационен ресурс, удовлетворяващ тяхна нематериална потребност.
6. “Клиентска услуга” е генерирана на Сайта възможност регистрираните потребители да ползват предоставен ресурс, удовлетворяващ тяхна потребност. Клиентските услуги са възмездни, освен ако Администратора не е обявил друго за някоя от тях. Цената, условията, и начина на плащане за всяка възмездна клиентска услуга са обявени от Администратора.
Чл.3. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им, има всяко отваряне на страница на сайта.
Чл.4. /1/ За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.vipbrother.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница.
/2/ За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.
/3/ Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.
/4/ В случай, че клиентската услуга може да се ползва без да налага присъствие в реално време на регистрирания потребител в сайта, Общите условия имат действие за него и в периода на ползването й.
Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Администратора.
/2/ Потребителите имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложението не обвързва Администратора.
/3/ Администраторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Същите се считат за съобщени на потребителите/участниците от момента на обявяването им на сайта.
/4/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по-горе.
/5/ Измененията и допълненията на Общите условия нямат сила за потребител ако последният уведоми писмено Администратора, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на Администраторът в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията.


ІІ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


Чл.6. /1/ Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта. /2/ Администраторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън първия.
Чл.7. При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.
Чл.8. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само - намеса в сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
Чл.9. /1/ Потребителят се задължава при ползване на услугите, включително, но не само Facebook коментари, да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:
    • национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
    • обида и/или клевета срещу кое да е лице;
    • заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
    • призоваване към извършване на престъпление;
    • призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;
    • рекламно послание с комерсиална цел;
    • класифицирана или друга защитена информация;
    • предложение за сключване на търговски сделки;
    • информация относно личния живот на трети лица;
    • порнография и/или имащо педофилска насоченост;
    • каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;
/2/ При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.
/3/ Администраторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.


ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ


Чл.10. /1/ Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на Администратора или на “Нова телевизия –първи частен канал” ЕАД, град София или на продуцентите на телевизионното предаване, или същите имат изключително право на използването им, и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.
/2/ Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта.
/3/ Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.
Чл.11. /1/ Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Администратора правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.
/2/ Администраторът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.


ІV. ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА


Чл.12. /1/ Администраторът има право:
    - по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуга, в това число и клиентска услуга, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
    - дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги/клиентски услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
    - да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, в това число и информация, публикувана от потребител, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Администратора;
    - да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;
/2/ При осъществяване на правата по предходната алинея Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите/регистрираните потребители.
Чл.13. Администраторът има право да запазва информация, публикувани на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора;
Чл.14. /1/ Администраторът не носи отговорност:
    - в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
    - за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
    - в случаите, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица;
    - за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
    - за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги;
    - ако трето лице ползва за плащане на услуги (или достъпа до тях) телефонния номер на регистрирания потребител с или без негово съгласие.


V. ЛИЧНИ ДАННИ. РЕГИСТРАЦИЯ


Чл.15. /1/ Ползването на сайта е доброволно.
/2/ Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Администратора се счита, че регистрацията е извършена лично.
/3/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни.
/4/ При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Администраторът има право да откаже регистрацията.
Чл.16. /1/ В случаите на ползване на клиентска услуга и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи: посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят; посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;
/3/ Администраторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
/4/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
Чл.17. /1/ Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина предвиден в Закона за защита на личните данни.
Чл.18. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Администратора за това.
/2/ Лицето, което предполага, че неговите лични данни, могат да бъдат използвани без неговото съгласие от друго лице, може да поиска Администратора да забрани регистрация с тези данни.
/3/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето (чиито данни са използвани неправомерно) има право да поиска от Администратора да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Администраторът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
/4/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на Администратора, посочен по-долу.
Чл.19. /1/ Администраторът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Администраторът е администратор на лични данни по смисъла на закона.
/2/ Администраторът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия.
/3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.
Чл. 20. /1/ Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели): предоставяне за ползване на предлаганите услуги; приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите; покана за участие на потребителите в мероприятия, организирани от Администратора, “Нова телевизия” или продуцента на телевизионното предаване статистически цели.
/2/ В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Администратора писмено.
Чл.21. Администраторът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи е налице изричното съгласие на потребителя; информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Администратора за дейности по администриране на същия и ползването на услугите; информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи; администраторът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.
Чл.22. /1/ Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.
/2/ След получаването на искането за регистрация Администраторът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).
/3/ Администраторът уведомява потребителя за извършената регистрация в разумен срок.
/4/ Личните данни, основанието за обработването, на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.
Чл.23. /1/ Администраторът гарантира, че не предоставя на трети лица потребителското име и парола.
/2/ Администраторът не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице.
/3/ Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.
/4/ В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени паролата си за достъп, по предвидения в сайта начин.


VІ. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА НЯКОИ УСЛУГИ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЯКОИ ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ


Правила за ползване на услугата “Галерия”

Чл.24. Услугата “Галерия” (наричана по-долу в този раздел “услугата”) представлява предоставена от администратора възможност, регистриран потребител да наблюдава в сайта снимков и видео материал, отразяващ случилото се в “Къщата на “Вип Брадър”.
Чл.25. Услугата се предоставя безвъзмездно.
Чл.26. Администраторът има право да поставя на снимковия материал авторски или търговски знак.
Чл.27. Администраторът определя самостоятелно съдържанието и формата на снимковия материал, който предоставя за ползване по посочения в този раздел начин.
Чл.28. Услугата може да се ползва само в сайта. С оглед избягване на всякакво недоразумение, потребителят се съгласява, че:
1. Ползването на снимките не дава други права на потребителя, освен правото да ги разглежда/ наблюдава по време на неговото пребиваване в сайта;
2. Снимките могат да се разглеждат само в определен период от време, а именно – докато се излъчва телевизионното предаване “Вип Брадър” (“VIP Brother”) по Нова телевизия, освен ако Администраторът не реши друго;
3. Няма право да записва (downloads) снимките или която и да част от тях в паметта на компютърна конфигурация, на електронен и/или магнитен носител, независимо от формата;
4.Няма право да записва, възпроизвежда и/или разпространява под каквато и да е форма снимка или която и да е нейна част;
5. Администраторът е автор или има право на изключително използване на снимковия материал, предоставен за публикуване в сайта;
6. Администраторът е автор или има изключителни правомощия върху текста към снимковия материал, доколкото същият (текстът) представлява авторско произведение и е обект на закрила от закона;
Чл.29. Администраторът не носи отговорност, в това число и спрямо потребителите за съдържанието на снимковия материал или видеоклиповете.


Правила за ползване на услугата "Видео"

Чл.30. Услугата “Видео” (наричана по-долу в този раздел “услугата”) представлява предоставена от администратора възможност, регистриран потребител да наблюдава в сайта снимков и видео материал, отразяващ случилото се в “Къщата на “Вип Брадър”.
Чл.31. Услугата се предоставя безвъзмездно.
Чл.32. Администраторът има право да поставя на видео материала авторски или търговски знак.
Чл.33. Администраторът определя самостоятелно съдържанието и формата на видео материала, който предоставя за ползване по посочения в този раздел начин.
Чл.34. Услугата може да се ползва само в сайта. С оглед избягване на всякакво недоразумение, потребителят се съгласява, че:
1. Ползването на видео материалите не дава други права на потребителя, освен правото да ги разглежда/ наблюдава по време на неговото пребиваване в сайта;
2. Видео материалите могат да се разглеждат само в определен период от време, а именно – докато се излъчва телевизионното предаване “Вип Брадър” (“VIP Brother”) по Нова телевизия, освен ако Администраторът не реши друго;
3. Няма право да записва (downloads) видео материалите или която и да част от тях в паметта на компютърна конфигурация, на електронен и/или магнитен носител, независимо от формата;
4. Няма право да записва, възпроизвежда и/или разпространява под каквато и да е форма видео материла или която и да е негова част;
5. Администраторът е автор или има право на изключително използване на видео материала, предоставен за публикуване в сайта;
6. Администраторът е автор или има изключителни правомощия върху текста към видео материала, доколкото същият (текстът) представлява авторско произведение и е обект на закрила от закона;
Чл.35. Администраторът не носи отговорност, в това число и спрямо потребителите за съдържанието на видеоклиповете.


VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Администраторът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на “И-кард” ООД, град София, “Нова телевизия –първи частен канал” ЕАД, град София или продуцентите на телевизионното предаване “Вип Брадър”, и след плащане на поисканото обезщетение, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
Всички съобщения на потребителите до администратора следва да бъдат изпратени на следните адреси: град София, пл. България 1 НДК – централна сграда, тел. + 359 2 971 00 97, е-mail: support@e-card.bg
Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им.


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ГЛАСУВАНЕТО В ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ VIP BROTHER ЧРЕЗ SMS


1. Настоящият документ урежда правилата за провеждане и участието в гласуването, организирано от продуцентите на телевизионното предаване “Вип Брадър”, излъчвано в програмата на Нова телевизия.
2. Гласуването е “за” (положителен вот) бъдещото пребиваване в “Къщата на Вип Брадър” на някой от участниците в телевизионното предаване.
2.1. По свободната преценка на лицата, организиращи гласуването, в това число и продуцентите:
а) гласуването може да е “против” (отрицателен вот) бъдещото пребиваване в “Къщата на Вип Брадър” на един или повече от участниците в телевизионното предаване (съквартирантите);
б) гласуването може да е “за” (положителен) бъдещото пребиваване в “Къщата на Вип Брадър” на повече от един от участниците в телевизионното предаване (съквартирантите);
в) паралелно могат да бъдат провеждани гласувания по букви а), б) на тази точка 2.1 и точка 2.
2.2. Продуцентите са единствените, които могат да определят резултатите от кое/кои гласуване/гласувания ще са релевантни за бъдещото пребиваване на един или повече от съквартирантите.
2.3. По свободната преценка на продуцентите на предаването, чрез гласуването може да бъде определен участникът (съквартирант), който ще спечели Голямата награда. Гласуването по тази точка се извършва с даване на положителен вот. Продуцентите на предаването са единствените, които номинират участници (съквартиранти) за Голямата награда и регламентират правилата, относно условията за спечелването и.
3. Гласуване се извършва само за номинираните участници (съквартиранти) за отпадане от предаването, респективно за бъдещото пребиваване в “Къщата на Вип Брадър”, или за спечелването на Голямата награда . Номинациите се извършват съгласно Правилата на телевизионното предаване, определени от продуцентите на същото.
4. Гласуването се извършва чрез изпращане на кратко текстово съобщение (sms) до посочените по-долу номера от номерационния капацитет на телекомуникационните оператори “Мобилтел” АД, град София (“Мобилтел”), “Космо България Мобайл” ЕАД, град София (“Глобул”), “Българска телекомуникационна компания” АД, град София (“БТК”) (Виваком).
5. Продуцентите на телевизионното предаване определят за всеки номиниран за отпадане участник (съквартирант), конкретен телефонен номер, към който ще се отправят sms от гласуващите. Същите могат да определят общ за двама или повече участници (съквартиранти) телефонен номер, към който ще се отправят sms, представляващо отрицателен, респективно положителен вот.
5.1. Продуцентите на телевизионното предаване определят за всеки номиниран за спечелване на Голямата награда, конкретен телефонен номер, към който ще се отправят sms от гласуващите.
6. Гласуването чрез sms се извършва от абонати на Мобилтел, Глобул иВиваком.
    • Гласуващите (абонати на Мобилтел) изпращат sms на кратки номера 17401, 17402, 17403, 17404, 17405, 17406
    • Гласуващите (абонати на Глобул) изпращат sms на кратки номера 17401, 17402, 17403, 17404, 17405, 17406.
    • Гласуващите (абонати на Виваком) изпращат sms на кратки номера 17401, 17402, 17403, 17404, 17405, 17406.
7. Всеки изпратен до кратък номер 17401, 17402, 17403, 17404, 17405, 17406 sms от абонати на Мобилтел, съответно Глобул или Виваком се таксува с цена от 1.20 лева (един лев и двадесет стотинки) с ДДС.
8. Събирането на таксата за гласуването се извършва от този телекомуникационен оператор, чийто номер е бил използван за това от гласуващия.
9. От един и същи телефонен номер на абонат може да се изпрати sms до всеки от посочените в точка номера от съответната мрежа. Това обстоятелство не опорочава резултата от гласуването.
10.Един и същи телефонен номер на абонат може да се използва от няколко гласуващи. Това обстоятелство не опорочава резултата от гласуването.
11. Обстоятелството, че един и същи гласуващ е изпратил sms към всеки един от номерата по точка 6 и 7, не опорочава резултата от гласуването. Погрешно изпратен sms не променя резултата от гласуването.
12. Гласуването относно всеки номиниран участник започва от момента на обявяването на началото му в ефира на Нова телевизия.
13. Гласуването относно всеки номиниран участник приключва в момента на обявяване на края му в ефира на Нова телевизия.
14. Sms, изпратен след обявяване на края на гласуването или получен след това не се включва при определяне резултатите от гласуването. Това обстоятелство не освобождава гласуващия от плащането на цената на sms.
15. Резултатите от гласуването се обявяват в ефира на Нова телевизия. Възражения отнасящи се до гласуването (независимо от кое от посочените в точки 2 и 2.1.) и резултатите от него не променят решението за отпадането на съответния участник, респективно неговото бъдещо пребиваване в “Къщата на Вип Брадър” или спечелване на Голямата награда.
16. При изпращане на sms, до който и да е от номерата по точка 6, гласуващият се задължава да не обективира изявления, съдържащи:
    • национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
    • обида и/или клевета срещу кое да е лице;
    • заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
    • призоваване към извършване на престъпление;
    • призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;
    • рекламно послание с комерсиална цел;
    • класифицирана или друга защитена информация;
    • предложение за сключване на търговски сделки;
    • информация относно личния живот на трети лица;
    • порнография и/или имащо педофилска насоченост;
    • каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;
17. Лицата, организиращи и осъществяващи гласуването не носят отговорност във всеки един от следните случаи:
а) при невъзможност на лицето да участва в гласуването поради причина, изходяща от отношенията му със съответния телекомуникационен оператор, чиито услуги желае да използва;
б) при липсата на подходящо (по свободната преценка на организаторите) оборудване у лицето, което желае да участва в гласуването;
в) при липсата на покритие на мрежата, на който и да е от телекомуникационните оператори в съответния район в който се намира лицето, което желае да участва в гласуването;
г) при наличие, на което и да е обстоятелство, което засяга или преустановява нормалната работа на мрежата на съответния телекомуникационен оператор и/или осъществяването на гласуването, в това число, но не само натовареност на sms центъра или телефонната централа;
д) при липса на телевизионен сигнал, излъчван от Нова телевизия, или при невъзможност на лицето да го приема, или при лошо качество на същия;
е) при предсрочно напускане на телевизионното предаване на участник, номиниран за отпадане;
ж) при временното или постоянно преустановяване на телевизионното предаване или гласуването, независимо от причината за това.
18. Настоящите правила могат да бъдат променяни от лицата, организиращи и осъществяващи гласуването, в цялост или отделна част от тях без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявавянето им на сайта www.vipbrother.bg
19. Настоящите правила влизат в сила от 15.09.2013г.